Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Libertas Notariaat & Mediation

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, vervolgopdrachten en aanvullende opdrachten die door derden als opdrachtgever worden verstrekt aan Libertas Notariaat & Mediation en zijn mede gemaakt ten behoeve van de afzonderlijke leden van het kantoor, de notaris, de kandidaat-notaris, de waarnemer en overige werknemers. Op verzoek worden deze algemene voorwaarden ook schriftelijk ter beschikking gesteld.

Artikel 1

Opdracht

De opdrachtgever is de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan de notaris mondeling of schriftelijk opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden.

Opdrachtnemer: notaris/mediator mr. Elvira Jansen, tevens handelend onder de naam Libertas Notariaat & Mediation.

Opdracht: de overeenkomst tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer als bedoeld in titel 5 van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek, waarbij de opdrachtnemer verricht: wettelijke werkzaamheden, werkzaamheden die daarmee samenhangen en overige werkzaamheden.

Een opdracht komt pas tot stand nadat deze door de notaris is aanvaard. De opdrachtgever stemt ermee in dat de notaris/mediator de opdracht onder haar verantwoordelijkheid laat uitvoeren, zo nodig door derden, in opdracht van de opdrachtnemer. Alle opdrachten worden met uitsluiting van artikel 7:404 van het Burgerlijk Wetboek aanvaard.

De notaris oefent haar wettelijke werkzaamheden in onafhankelijkheid uit. Zij behartigt daarbij de belangen van alle bij de rechtshandeling betrokken partijen. De notaris bepaalt op welke wijze de opdracht wordt uitgevoerd.

Op de dienstverlening van Libertas Notariaat & Mediation is de Wet ter voorkoming van Witwassen en Financiering van Terrorisme (WWFT) van toepassing. De kosten die met de naleving van de WWFT zijn gemoeid, belasten wij aan de cliënt door. In geval van een onder deze wet vallende ongebruikelijke transactie of situatie zal door de notaris melding worden gedaan bij het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties zonder dat de opdrachtgever daarover wordt geïnformeerd.

Artikel 2

Informatieverstrekking door opdrachtgever

Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, die opdrachtnemer bij de uitvoering van de opdracht naar haar oordeel nodig heeft, tijdig, in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking van opdrachtnemer te stellen.

Opdrachtnemer heeft het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment dat opdrachtgever aan deze verplichting heeft voldaan.

Artikel 3

Honorarium en betaling

Voor de dienstverlening worden door de notaris de op het kantoor gebruikelijke tarieven in rekening gebracht, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. De prijsopgaven op de website en/of op de offertes geschieden onder de tariefsvoorwaarden die op de website staan vermeld en/of met de offerte worden meegezonden.

Voor de werkzaamheden als mediator geldt een uurtarief. Verrichte werkzaamheden kunnen tussentijds in rekening worden gebracht.

Betaling van declaraties dient te geschieden vooraf of binnen acht (8) dagen na de factuurdatum, tenzij schriftelijk anders overeengekomen of anders vermeld. Bij overschrijding van deze termijn is de opdrachtgever in verzuim en is een vertragingsrente gelijk aan de wettelijke rente verschuldigd.

Indien invorderingsmaatregelen tegen de in verzuim zijnde opdrachtgever worden getroffen, komen de kosten vallende op die invordering voor rekening van de opdrachtgever.

De notaris/mediator is steeds gerechtigd voorafgaand aan of ter voortzetting van haar dienstverlening, van de opdrachtgever één of meer verrekenbare voorschotten te verlangen. Bij gebreke van betaling daarvan is de notaris/mediator na voorafgaande aankondiging bevoegd haar werkzaamheden niet aan te vangen, op te schorten of te staken.

Artikel 4

Opzegging van de opdracht

Opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen te allen tijde de overeenkomst opzeggen door middel van een schriftelijke mededeling daarvan aan de wederpartij.

Opdrachten welke door de notaris reeds zijn aanvaard en welke niet uitmonden in het passeren van een akte of een advies doch waarin wel werkzaamheden zijn verricht en kosten zijn gemaakt, worden aan de opdrachtgever in rekening gebracht, met een minimum van € 100,00 ex btw, ongeacht de reden waarom de betreffende zaak niet is doorgegaan.

Artikel 5

Beroepsaansprakelijkheid

Iedere aansprakelijkheid van de notaris/mediator is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door haar gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar(s) komt. De notaris voldoet aan de door de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie voorgeschreven verzekeringsplicht.

De notaris is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van derden. De in dit artikel omschreven uitsluiting van aansprakelijkheid geldt tevens voor het niet deugdelijk functioneren van door Notariskantoor Jansen bij de uitvoering van de dienstverlening gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, geen uitgezonderd. De aansprakelijkheidsbeperking geldt ook indien de notaris ten onrechte haar dienst heeft geweigerd en hieruit schade is voortgevloeid. De notaris is gerechtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van door haar ingeschakelde derden mede namens haar opdrachtgevers te aanvaarden.

Artikel 6

Bewaarplicht

Zodra twintig jaar zijn verstreken na het afsluiten van een zaak die bij de notaris in behandeling is geweest, heeft de notaris het recht om het desbetreffende dossier en de zich daarin bevindende stukken zonder verdere aankondiging uit haar archieven te verwijderen en te vernietigen, zulks onverminderd haar wettelijke bewaarplicht van de akten (het protocol) van twintig jaar.

Artikel 7

Negatieve rente

Vanwege het feit dat de bank negatieve rente rekent, wordt deze op forfaitaire wijze doorbelast aan de cliënt voor de periode dat deze gelden (koopsom, hypotheekgelden, waarborgsom, depotbedragen, nalatenschappen e.d.) ten behoeve van de desbetreffende cliënt op de derdengeldenrekening van het kantoor staan.

Artikel 8

Geheimhouding

De gesprekken op ons kantoor zijn strikt vertrouwelijk en vallen onder het beroepsgeheim van de notaris of mediator. Het is verboden om de gesprekken op één of ander moment op te nemen of openbaar te maken.

Artikel 9

Rechtskeuze en Klachten

Op de dienstverlening van de notaris of de mediator is Nederlands recht van toepassing. Wanneer u een klacht heeft, maak u ongenoegen dan eerst kenbaar aan ons kantoor (de notaris/mediator zelf).

Geschillen met de notaris zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter van de Rechtbank Gelderland, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem, de Geschillencommissie Notariaat, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag, of door de organen van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB), Postbus 16020, 2500 BA Den Haag.

Bij geschillen met de mediator kunt u tot 12 maanden nadat de mediation is beëindigd een klacht indienen over de mediator bij het MfN-bureau, Postbus 21499, 3001 AL Rotterdam.

Scroll naar boven